7 అయినా రోజుల్లో ఎంతటి వేలాడే పొట్ట,నడుం,తొడలచుట్టు కొవ్వును అయిన మైనంలా కరిగిస్తుంది ..

By | April 5, 2021

One thought on “7 అయినా రోజుల్లో ఎంతటి వేలాడే పొట్ట,నడుం,తొడలచుట్టు కొవ్వును అయిన మైనంలా కరిగిస్తుంది ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *