3 రోజుల్లో ఎంతటి వేలాడే పొట్ట అయినా,నడుం,తొడలచుట్టూ కొవ్వును మొత్తం మైనం లాగా కరిగిస్తుంది

By | March 27, 2021

One thought on “3 రోజుల్లో ఎంతటి వేలాడే పొట్ట అయినా,నడుం,తొడలచుట్టూ కొవ్వును మొత్తం మైనం లాగా కరిగిస్తుంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *